سالند چه می‌کند؟

زی‌بازی

تلویزیون اینترنتی زی‌بازی هر روز ساعت 16 تا 17 

باشگاه سلامت

باشگاه سلامت سالند

بازی‌های سلامت

بازی‌های رومیزی و حرکتی طراحی شده برای ارتقای دانش سلامت و افزایش فعالیت بدنی