?پیشگیرانه

پیشگیرانه یک بازی فکری – آموزشی تخته ای است که با هدف شناخت عوامل ایجاد کننده بیماری¬ها و اقدامات مورد نیاز برای پیشگیری از آنها برای نوجوانان طراحی شده است.


بیماری های این بازی از بین بیماری های انتخاب شده اند که پیشگیری از آنها از سنین نوجوانی شروع می شود. این بازی دارای پنج شخصیت است که هر کدام از این شخصیت ها دارای کارت هویت جداگانه ای هستند که روی آن عوامل ایجاد کننده آن بیماری و اقدامات لازم برای پیشگیری از آن نوشته شده است.


در ابتدای بازی به هر یک از بازیکنان یک کارت شخصیت داده می شود و در طول بازی هر بازیکن باید با ریختن تاس و حرکت مهره اش بر روی صفحه بازی به دنبال خرید خانه هایی باشد که شامل اقدامات لازم برای پیشگیری از بیماری اش است. خرید هر خانه نیاز به مقداری «پول» و «اراده» دارد که بازیکنان می توانند در طول بازی آن ها را به دست بیاورند.

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه