?بازی های دانشی

saaland-hanif-neshonia-2
نشونیا
شناخت علائم بیماری ها و شناسایی علائم مشترک بین آنها
3 تا 5 نفر
saaland_ir_vozara7
بخور نخور
تنظیم کالری روزانه و آشنایی با کالری غذاها و خوراکی های ایرانی
2 تا 5 نفر
saaland-hanif-pishgirane-1
پیشگیرانه
شناخت عوامل ایجاد کننده بیماری¬ها و اقدامات مورد نیاز برای پیشگیری از آنها
2 تا 5 نفر
saaland-mesbah-karsoogh-jangedahani-1
جنگ دهانی اول
آشنایی بیشتر با آسیب های دهان و دندان
2 تا 5 نفر