اجرای کلاس و کارسوق در متوسطه اول مصباح علم

اجرای بازی های گروه سالند در متوسطه اول مصباح علم، با انتخاب مدرسه به صورت کلاس و کارسوق برگزار شد. این کارسوق در چهار هفته و هفته ای یک روز کامل با دانش اموزان پایه های مختلف انجام شد. در هر هفته از کارسوق، یکی از بازی ها به اجرا گذاشته می شد. پیشگیرانه، بخورنخور، نشونیا و بازی حرکتی موچرخه، بازی¬های انتخاب شده برای کارسوق این مدرسه بودند. هفته آخر کارسوق کلاس های ۲۰ نفره برگزار شد.

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه