اجرای کارسوق در متوسطه اول موتلفه اسلامی

برگزاری بازی های گروه سالند در متوسطه موتلفه اسلامی به صورت اجرای سه کارسوق دو ساعت و نیمه برای هر سه پایه این مدرسه انجام شد. کارسوق این مدرسه در ۱۲ ایستگاه به صورت هم زمان شامل سه ایستگاه حرکتی، هشت ایستگاه دانشی و یک ایستگاه «بازی آزمون» برگزار شد.

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه